Menu

STATUT STOWARZYSZENIA

S T A T U T

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ,,KOLOMOTYWA”

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „KOLOMOTYWA, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządowym, zrzeszeniem, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.

 

§ 3

1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.  Dla właściwego realizowania swych celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 5

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 6

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi instytucjami o podobnym celu działania. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura. Działalność Stowarzyszenia mogą także wspierać osoby niebędące jego członkami (wolontariusze). Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.

§ 8

Stowarzyszenie może używać sztandaru, odznaki, pieczęci i znaku logo z właściwymi przepisami.

 

§ 9

Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą: Stowarzyszenie Kolomotywa.

 

§ 10

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 11

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem i ich rodzin w środowisku rodzinnym i społecznym.

 

§ 12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz organizowanie działalności rehabilitacyjnej wśród osób niepełnosprawnych lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Prowadzenie grup.
 3. Organizowanie i promocja wolontariatu.
 4. Działanie na rzecz włączania społecznego osób niepełnosprawnych.
 5. Organizowanie obozów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych oraz innych wyjazdów.
 6. Organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, medycznej, materialnej.
 7. Organizowanie kursów, warsztatów, odczytów, konferencji.
 8. Kształcenie specjalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 9. Współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

10. Prowadzenie działalności popularyzatorsko-wydawniczej.

11. Aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

§ 13

Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może przystępować do innych organizacji oraz związków.

§ 14

Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz pozarządowymi w dziedzinach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Stowarzyszenia – prawa i obowiązki

 

§ 15

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2.  Stowarzyszenie posiada członków:
– zwyczajnych,
– honorowych,
– wspierających.

3.  Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 16

1.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie. Wzór deklaracji ustala Zarząd.

2.  Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła znaczący wkład w działalność i rozwój idei Stowarzyszenia lub wyróżniła się w realizacji jego celów.

3.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4.  Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.

§ 17

1.  Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji.

2.  Nadanie godności Członka Honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 18

1.  Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

 1. przyczyniania się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 3. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 4. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia  i uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia,
 5. regularnego opłacania składek członkowskich, których wysokość określa Zarząd.

2.     Członek zwyczajny ma prawo:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. wnioskowania we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
 3. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 4. korzystania z innych możliwości działania, jakie stwarza swoim członkom  Stowarzyszenie,
 5. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

§ 19

1.  Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowi zwyczajni.

2.  Członek wspierający ma obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3.  Członkowie honorowi stowarzyszenia zobowiązani są przestrzegać statutu Stowarzyszenia oraz propagować jego cele i zadania oraz dbać o należytą postawę etyczno – moralną.

4.  Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni z płacenia składek członkowskich.

 

§ 20

1.  Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie na ręce Zarządu.
 2. wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia następującego w drodze uchwały:

– z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych,

– z powodu nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

– ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz  Stowarzyszenia,

– z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku Sądu,

– z powodu zalegania z wpłatami składek członkowskich za okres roku,

 1. członkostwo wygasa w przypadku śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2.  Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania stosownej  uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem  o możliwościach odwołania się. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym zgromadzeniu Walnego Zebrania Członków.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 21

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 22

1.  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych członków. Zgromadzeni większością głosów mogą postanowić o głosowaniu tajnym.

2.  W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest w drodze kooptacji nie więcej niż 1/3 składu. W pozostałych przypadkach przeprowadzane są wybory uzupełniające.

 

§ 23

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

 

Walne Zebranie Członków

§ 24

1.  Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.  W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3.  O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia pisemnie lub drogą elektroniczną lub telefoniczną członków Stowarzyszenia, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Proponowany porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony przez Walne Zebranie.

 

§ 25

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
 11. powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,
 12. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
 14. podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z innych organizacji, związków, stowarzyszeń, krajowych i zagranicznych.

 

§ 26

1.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń, co do terminu Walnego Zebrania. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zebrania w przypadku złożenia zastrzeżeń, przez co najmniej połowę członków.

2.  Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono pół godziny później w tym samym dniu i miejscu. Na drugim terminie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwały mogą być podejmowane bez względu na ilość obecnych osób.

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane:
a. z inicjatywy Zarządu
b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej
c. na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

4.  Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zebrania, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

 

Zarząd

§ 27

1.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie  z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.

2.  Zarząd składa się z 4-8 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Prezesa, jednego albo dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. W przypadku gdy Zarząd składa się z 4 członków wybierany jest jeden Wiceprezes. Jeśli Zarząd składa się z więcej niż 4 członków liczbę Wiceprezesów określa uchwałą Zarząd.

3.  Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 4. opracowywanie projektów kierunków działania Stowarzyszenia,
 5. opracowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
 6. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 8. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 10. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 1. ustalanie składek członkowskich,
 2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków.

4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. W razie nie możliwości zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa, może je zwołać Wiceprezes.

5.  W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

6.  Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes lub osoba przez niego wskazana. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub inny wyznaczony członek Zarządu.

7.  Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, nie mniej jednak niż 3 członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na podstawie swojej uchwały Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

8.  Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskrżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Sposób reprezentacji

§ 28

1.  Dokumenty w imieniu Stowarzyszenia podpisuje dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.

2.  W przypadku podejmowania działań przekraczających zwykłe sprawy Stowarzyszenia konieczna jest uchwała Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

§ 29

1.  Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia niezależną, odrębną od Zarządu i niepodlegającą mu, powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2.  Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu Komisji. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3.  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a.  kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b.  wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

c.  wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do Zarządu Stowarzyszenia,

d.  ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań,

e.  kontrola finansów i spraw majątkowych Stowarzyszenia,

f.   składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

4.  Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 2 członków Komisji.

 

ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia

§ 30

1.  Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości oraz fundusze.

2.  Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a.  darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej  i prywatnej, zbiórki publicznej, ze sponsoringu,

b.  dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

c.  składki członkowskie,

d.  dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

e.  kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,

f.   wpływy z działalności gospodarczej.

3.  Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.  Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

5.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

6.  (skreślono)

7. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. Prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz organizowania działalności rehabilitacyjnej wśród osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie m.in. warsztatów, imprez cyklicznych dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 1. Organizacji obozów rehabilitacyjnych i wypoczynkowych oraz innych wyjazdów dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem wyjazdów jest włączenie społeczne osób niepełnosprawnych poprzez rozwijanie samodzielności, działania rehabilitacyjne oraz zajęcia kulturowe.
 2. Organizacji i promocji wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie m.in. przygotowania wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi, koordynowania działań wolontariuszy, zachęcania młodzieży do podjęcia działań wolontarystycznych na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 3. Współpracy z organizacjami, instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych lub osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 4. Organizowania pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, medycznej, materialnej na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Kształcenia specjalistów do pracy z osobami niepełnosprawnymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym m.in. w formie organizacji cyklu warsztatów „Wspieraj Mądrze”, które dotyczą specyfiki pomocy osobom z konkretnymi rodzajami niepełnosprawności.

 

 

§ 31

1.  (skreślono)

2.  Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

3.  (skreślono)

4.  Stowarzyszenie nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 32

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 33

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 34

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku w następujący sposób:

 1. likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu,
 2. obowiązki likwidatora określa ustawa – Prawo o Stowarzyszeniach,
 3. majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zebrania Członków,
 4. zastrzega się przekazanie majątku na rzecz organizacji charytatywnej- niedochodowej, której cele zbliżone są do celów Stowarzyszenia.

§ 35

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.